I. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Jej posiadaczowi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka. Przyznanie Karty nie oznacza jednak nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia. Nie uprawnia także do przekraczania granicy Polski bez wizy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Polaka nie jest co prawda dokumentem legalizującym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak jej posiadacz zyskuje wiele uprawnień ułatwiających utrzymywanie kontaktów z Rzecząpospolitą Polską. 

W przypadku dostępu do kształcenia na poziomie wyższym, Karta Polaka umożliwia  podejmowanie i odbywanie studiów wyższych, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca.

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione do podejmowania i odbywania studiów (nauki):

  1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do bezpłatnego kształcenia w uczelniach publicznych oraz ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogi). W przypadku studiowania w uczelni niepublicznej są zobowiązane do opłacenia czesnego, zachowując jednocześnie prawo do pomocy materialnej. 
  2. w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP, przy czym podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Osoby, które podjęły studia na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na tzw. „warunkach dla cudzoziemców”, i w trakcie odbywania studiów otrzymały Kartę Polaka, mogą podjąć decyzję o zmianie warunków studiowania na takie, które obowiązują obywateli polskich.

Osoby posiadające ważną Kartę Polaka, które podjęły studia na warunkach obowiązujących cudzoziemców (mając możliwość wyboru), odbywają studia na wybranych zasadach do czasu regulaminowego ukończenia studiów.

II. Cudzoziemcy z potwierdzonym pochodzeniem polskim na podstawie ustawy o repatriacji

Wspomniana ustawa umożliwia repatriację Polakom, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych lub politycznych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić.

Cudzoziemcy ci podejmują i odbywają studia oraz inne formy kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich. W związku z tym wnoszą opłatę za kształcenie oraz nie mają uprawnień do pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Jeśli legitymują się zagranicznym świadectwem dojrzałości lub dyplomem mogą być przyjmowani na kształcenie z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów są wymagane szczególne predyspozycje, to zagraniczni kandydaci muszą wykazać posiadanie takich szczególnych uzdolnień lub umiejętności.

Cudzoziemcy z potwierdzonym pochodzeniem polskim podejmujący studia lub szkolenia prowadzone w języku polskim mają prawo do wniesienia opłaty obniżonej o 30%. Mogą także uzyskać wsparcie finansowe w ramach stypendium uczelni, jak również częściowe lub pełne zwolnienie z kosztów kształcenia, w przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności. 

 

III. Scholarships for the Polish diaspora

Scholarships for the Polish diaspora are addressed to foreigners of Polish origin - nationals of: Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Rumania, Slovakia, Hungary, countries of former Yugoslavia, Ukraine, Russia and countries of Central Asia and Caucasus, Latin America and Africa. They enable young people of Polish origin and holders of the Card of the Pole (Karta Polaka) to study in Poland  (full-time programmes, in the Polish language) in higher education institutions supervised by the Ministry of Science and Higher Education.

Foreigners who have documented their Polish origin and holders of the Card of the Pole (Karta Polaka - holders of Karta Polaka does not need to document their Polish origin) are eligible to start their I and II degree studies as well as single master degree studies– in case of I degree studies and master degree studies, they may undertake their studies 2 years after the matriculation exam at the latest, and in case of II degree studies – two years after the completion of I degree studies at the latest and they cannot be older than 26.

Approved candidates may participate in one-year preparatory course before the beginning of their studies.

Candidates are selected on the basis of the calls for proposals announced on annual basis. More information you can find at link: https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/scholarships-for-the-polish-diaspora

STUDYFINDER