Всі вищі навчальні заклади зобов’язані закінчувати навчання складанням іспитів. Може бути кілька незалежних іспитів чи тестів з окремих частин предмета. Зазвичай проводяться усні та письмові іспити в кінці кожного семестру під час екзаменаційної сесії. Студенти складають іспити з кожного предмета окремо. Період оцінювання успішності охоплює один семестр або один навчальний рік. Для успішного завершення семестру (або року), студент повинен отримати прохідну оцінку (хоча б «задовільно») з усіх оцінювань та іспитів з предметів програми курсу та отримати оціночні заліки зі всіх інтегрованих дисциплін.

Оцінювання:

Кожний вищий навчальний заклад визначає свою шкалу оцінювання в Правилах навчання. Найбільш поширена шкала складається з наступних оцінок:

  • 5 дуже добре (bardzo dobry)
  • 4 добре (dobry)
  • 3 задовільно (dostateczny)
  • 2 незадовільно/незараховано (niedostateczny)
  • залік/зараховано (zaliczenie)

 

Іноді використовується знак плюса або мінуса для модифікації цифрових оцінок. Необхідно відзначити, що оцінки за шкалою не переносяться безпосередньо в систему заліків Європейської системи оцінок трансферу кредитів.

STUDYFINDER